Tarnobrzeski Dzień Czystości Łowisk – czyli „POLOWANIE NA ŚMIECI”

Tarnobrzeski Dzień Czystości Łowisk – czyli „POLOWANIE NA ŚMIECI”

                                                                                APEL DO MYŚLIWYCH

                               Tarnobrzeski Dzień Czystości Łowisk – czyli „POLOWANIE NA ŚMIECI”

                        Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – Myśliwi Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu

            Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu uchwałą z dnia 30 marca 2019 r. podjął decyzję o ustanowieniu dnia 27 kwietnia 2019 r. Dniem Czystości Łowisk Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu. Tym samym zwracamy się do myśliwych z kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zorganizowana akcji sprzątania obwodów łowieckich oraz monitorowania obszaru tzw. dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na obwodach.Służba ludziom i przyrodzie, jako hasło będące misją naszego Okręgu, obliguje nas
do szeroko rozumianych działań społecznych na rzecz mieszkańców naszego Okręgu oraz istniejących tu zasobów przyrodniczych. Troska o stan środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów naszego Zrzeszenia. Poprawa czystości oraz szeroko rozumiana profilaktyka ukierunkowana na wyrobienie społecznego nawyku niezaśmiecania przyrody powinna towarzyszyć naszym działaniom, gdyż nie kto inny ale my – jako myśliwi – na co dzień obcujemy z naturą i jej zasobami. Gospodarka łowiecka, jaką prowadzimy, odbywa się w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych, gdzie rola myśliwego powinna się sprowadzać do wizerunku dobrego gospodarza, który również dba o wysoką kulturę estetyczną obszaru na którym prowadzi swą działalność.

Jako Zarząd Okręgowy stoimy na stanowisku, iż każde z kół w dniu 27 kwietnia 2019 r. winno wejść we współpracę z co najmniej z jedną z miejscowych szkół z terenu dzierżawionego obwodu i zaangażować współpracę na rzecz wspólnego sprzątania lasów oraz pól. Element ten ma na celu współpracę ze szkołami i przekazywanie środowiskom dzieci i młodzieży nawyków związanych z dbałością o stan środowiska naturalnego oraz tzw. ocieplanie wizerunku myśliwego w środowisku lokalnym i regionie. Element udziału dzieci i młodzieży może być również przeniesiony na organizacje zrzeszające dzieci i młodzież funkcjonujące przy parafiach, domach ludowych, świetlicach wiejskich i remizach OSP czy też zrzeszonych w harcerstwie lub innych formacjach i zrzeszeniach. Pamiętajmy, że udział nieletniej osoby w tej akcji powinien być opatrzony pisemną zgodą opiekunów prawnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacyjnym akcji sprzątania łowisk wystosowaliśmy stosowne pisma do Wójtów i Burmistrzów Miast i Gmin z terenu całego Okręgu, by te wsparły nasze działania poprzez powiadomienie podległych im jednostek komunalnych odpowiedzialnych za segregację śmieci. Tym sposobem prosimy by w akcję zaangażować również Gminne i Miejskie Zakłady Komunalne, których rolą będzie odbiór zebranych, posegregowanych odpadów i śmieci i ich utylizacja. Miejsca zebrania worków należy uzgodnić z właściwą jednostką komunalną co najmniej na 7 dni przed planowaną akcją. Worki oraz rękawiczki winny być zakupione ze środków własnych kół łowieckich.

Informacja oraz zaproszenie do współpracy w planowanej akcji przesłaliśmy również do Nadleśnictw z terenu Okręgu. Liczymy, że Lasom Państwowym podobnie jak i nam zależy na jak najwyższej kulturze estetycznej środowiska naturalnego w naszym regionie. Prosimy te koła, które zamierzają sprzątać łowiska leśne będące w administracji Lasów Państwowych, by na 7 dni przed akcją powiadomić stosowanego Nadleśniczego o planowanych działaniach i rewirze w którym będzie się odbywało sprzątanie.

Nadmienimy, że warto zadbać o upowszechnienie podjętych działań i ich rezultatów. Rzeczą jasną jest fakt, że nie zniwelujemy w pełni zjawiska zaśmiecania ale upowszechnienie samej idei i wartości związanych z dbałością o czystość środowiska naturalnego stanowi bardzo ważne przesłanie społeczne dla mieszkańców regionu. Tym samym prosimy o udokumentowanie fotograficzne akcji a także o przygotowanie krótkich sprawozdań
z podjętych działań na rzecz upowszechnienia ich w mediach. Te koła, które mają możliwość prosimy o zapraszanie mediów, które przekażą relację społeczeństwu przy pomocy portali, gazet, telewizji, radia, etc.

Na koniec proszę pamiętać, by podziękować dzieciom i młodzieży a także przedstawicielom i pracownikom instytucji samorządowych i ich jednostek oraz leśnikom i dziennikarzom za zaangażowanie w akcję na rzecz czystości naszych łowisk. Dobra atmosfera powinna towarzyszyć całej akcji, zaś wspólne ognisko powinno
ją przypieczętować.

W razie pytań i wątpliwości służę pomocą pod nr tel. 601 169 152 lub 600 217 507.

                                                                   Darz Bór!

                                               Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Dodaj komentarz

Close Menu