REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO O PUCHAR ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W TARNOBRZEGU .

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO O PUCHAR ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W TARNOBRZEGU .

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
O PUCHAR ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W TARNOBRZEGU

 

 

WARUNKI OGÓLNE

Konkurs realizowany jest w ramach  projektu wdrażanego przez Klub Dian „Wadera” działający przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Tarnobrzegu w ramach konkursu grantowego Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny SMK z siedzibą w Zbydniowie (gmina Zaleszany). Projekt nosi nazwę „Wiem co zjem” – edukacyjnie i promocyjnie
o zdrowej żywności.

Data i miejsce przeprowadzenia konkursu:  30 sierpień 2020 r..

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 30 sierpień 2020 r. na obiekcie Strzelnicy PZŁ
w Tarnobrzegu przy ul. Strzeleckiej 4.

CEL KONKURSU:

 • budowanie świadomości społeczności regionu dotyczącej produktu lokalnego oraz promocji polskich tradycji kulinarnych budowanych na bazie polskiej dziczyzny;
 • popularyzacja potraw regionalnej kuchni myśliwskiej Puszczy Sandomierskiej;
 • prezentacja rzemiosła kulinarnego myśliwych Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu;
 • promocja tradycji kulinarnych regionalnych z obszaru Puszczy Sandomierskiej;
 • budowa tożsamości regionalnej i wzmocnienie kulinarnych tradycji myśliwskich;
 • aktywizacja środowisk łowieckich i promocja zasobów naturalnych polskich pól
  i lasów.

IV.

ADRESACI KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do członków Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu PZŁ
w Tarnobrzegu oraz innych mieszkańców regionu Puszczy Sandomierskiej.

V.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

      Przystąpienie do Konkursu następuję poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz  zgłoszenie akcesu do udziału w konkursie do dnia 20 sierpnia 2020 r. Zgłoszenia należy dokonać osobiście, telefonicznie lub drogą mailową do Zarządu Okręgowego PZŁ
w Tarnobrzegu, mieszczącego się przy ul. Strzeleckiej 4, 39– 400 Tarnobrzeg, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, lub na adres mailowy: izabelajurek@op.pl, lub pod nr tel. 695 747 201.

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 693 805 184 – Aneta Rybińska-Nowak .

Uczestniczący w konkursie są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw w dniu 30 sierpnia 2020 r., na miejsce oficjalnego przeprowadzenia Konkursu,
z uwzględnieniem degustacji przez Kapitułę Konkursową o godzinie 14.00.

Uczestniczący w Konkursie przygotowują na własny koszt potrawy konkursowe,
z wykorzystaniem dziczyzny, owoców lasu i innych naturalnych produktów, ze wskazaniem rodzaju mięsa i innych składników z jakiego przygotowana jest potrawa. Rodzaj potrawy jest dobrowolny.

VI.

OCENA POTRAW:

 

Każda potrawa zostanie oceniona według następujących kryteriów:

 • Jakość i smak potrawy, oceniany w skali punktów od 1  do 10,
 • Dbałość o odtworzenie tradycyjnego przepisu potrawy konkursowej i wykazanie związku z historią regionu, oceniane w skali punktów od 1  do 10,
 • Estetyka i aranżacja podania potrawy – zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne, oceniana w skali punktów od 1  do 10.

Decyzje Kapituły konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony Protokół Konkursowy, który zostanie odczytany podczas uroczystego rozstrzygnięcia na scenie artystycznej w dniu
30 sierpnia 2020 r. o godzinie 16.00.

 

VII.

NAGRODY:

 

 1. Organizator dla myśliwego po przeprowadzeniu konkursu przyzna następujące nagrody:

 I miejsce: Puchar Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu oraz nagrodę rzeczową
w postaci kompletu akcesoriów do gotowania;

II miejsce: Puchar Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu oraz nagrodę rzeczową
w postaci akcesoriów kuchennych;

III miejsce: Puchar Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu oraz nagrodę rzeczową
w postaci akcesoriów kuchennych.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
  i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
 2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji
  o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
  w Regulaminie.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym określającym zasady Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie PZŁ ZO Tarnobrzeg.
 6.  Wszystkie kwestie związane z Konkursem, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala koordynator konkursu – Aneta Rybińska-Nowak, telefon kontaktowy: 693 805 184.

WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU.

W związku z przystąpieniem do w/w konkursu realizowanego przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu akceptuję warunki Regulaminu oraz wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu, dla celów działań informacyjno – promocyjnych związanych z realizacją wydarzenia.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na portalach społecznościowych i stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych w technikach druku i mediach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem ZO PZŁ w Tarnobrzegu, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Nazwa operacji:  „Konkurs kulinarny”. Termin i miejsce realizacji: 30 sierpień 2020 r. w Tarnobrzegu.

Organizator:  Klub Dian Wadera i Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu

 1. Inspektor Ochrony Danych

W ZO PZŁ w Tarnobrzegu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Grzegorza Gawła, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych  pod e-mailem zo.tarnobrzeg@pzlow.pl;  tel: 602754283; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.   Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia ww. operacji na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane  przez okres określony w przepisach i uregulowaniach w zakresie archiwizacji dokumentów.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
 • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 • Nie przysługuje Panu/Pani:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia ww. konkursu.

VIII.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

2)Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu, w materiałach informacyjnych i promocyjnych publikowanych na stronie internetowej www. pzl.tarnobrzeg.pl, oraz innych stronach Partnerów medialnych wskazanych przez ZO PZŁ Tarnobrzeg /ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. z 2017 r. poz.880  t. j. z dnia 05.04.2017 r.

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880 t.j. z dnia 05 kwietnia 2017 r.)

Dodaj komentarz

Close Menu