Medalowe jelenie byki sezonu 2018/2019 i inne trofea.

Medalowe jelenie byki sezonu 2018/2019 i inne trofea.

Działająca przy naszym okręgu komisja do spraw oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i wyceny medalowe trofeów łowieckich przeprowadziła wycenę medalową jeleni byków pozyskanych w sezonie 2018/2019 w dzierżawionych obwodach łowieckich okręgu tarnobrzeskiego.

Wycena została przeprowadzona w dwóch etapach, tak jak to reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyceny i ewidencji trofeów łowieckich.

Etap pierwszy to wycena wstępna, w której brana jest pod uwagę forma i masa wieńca( co najmniej 5,5 kg brutto), i która była dokonana podczas oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej jeleni byków w marcu 2019 r.

Na tym etapie do dalszej wyceny medalowej zakwalifikowano 46 wieńców z pośród 275

Etap drugi to wycena ostateczna, która była dokonana przez komisję w oparciu o kryteria Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny( CIC ).

W wyniku przeprowadzonej przez komisję wyceny ostatecznej 44 wieńce uzyskały punktację kwalifikującą trofeum jako medalowe w tym:

  • złoty medal 4
  • srebrny medal 16
  • brązowy medal 24

Ilość medalowych wieńców w sezonie 2018/2019 jest bardzo duża i stanowi aż 16 % wszystkich trofeów dostarczonych do oceny.

Najcenniejsze złotomedalowe trofea uzyskały następującą punktacje:

  • 222,72
  • 213,86
  • 211,10
  • 210,06 punktów CIC.

Dodatkowo dnia 12.06.2019 r. komisja wyceniała oręże dzików i czaszki drapieżników z minionego sezonu oraz pozyskanych wcześniej, a dotychczas nie wycenianych. Zainteresowani  myśliwi dostarczyli 6 sztuk oręży dzików i jedną czaszkę lisa. Z tych trofeów punktację kwalifikującą do medalu uzyskało trzy oręże dzika, wszystkie medal srebrny, pozostałe trofea bez medalu.

Wyniki tych wycen, szczególnie wieńców jeleni byków potwierdzają wysoką jakość naszych łowisk.

Darz Bór

Kazimierz Krupa

 

Dodaj komentarz

Close Menu