Działania w związku z ASF.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że temat zwalczania wirusa ASF w populacji dzika traktowany był i jest PRIORYTETOWO w kontekście podejmowanych działań i środków zaradczych, nie tylko ze względów przyrodniczych, ale przede wszystkim poważnych konsekwencji gospodarczych i ekonomicznych mogących odcisnąć piętno na rynku hodowli trzody chlewnej w Polsce. Polski Związek Łowiecki na wszystkich szczeblach organizacyjnych prowadzi działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa na obszarze całej Polski.

Myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego od początku występowania choroby w Polsce współpracują ze wszystkimi organami Państwa w zakresie zwalczania wirusa ASF. Stosujemy się do wszystkich wytycznych Inspekcji Weterynaryjnej w kwestii bioasekuracji. Poniżej prezentujemy najważniejsze zrealizowane działania w ostatnich kilku miesiącach:

 1. Prowadzimy cykliczne szkolenia dla myśliwych odnośnie postępowania ograniczającego rozprzestrzenianie się ASF,

 2. Zarządy Okręgowe PZŁ, zdając sobie sprawę z wagi problemu oraz spoczywającej na myśliwych odpowiedzialności, nieustająco prowadzą kampanię informacyjną, skupiając się w swoich działaniach na podnoszeniu świadomości członków PZŁ w zakresie zwalczania wirusa ASF oraz przypominaniu najistotniejszych kwestii związanych z tym tematem tj. prewencji, bioasekuracji, pobierania oraz zabezpieczania próbek pochodzących od dzików, zasad postępowania z tuszami i patrochami dzików, zakazu ich dokarmiania, a także wdrażania procedur w momencie stwierdzenia choroby na nowym obszarze,

 3. Dystrybuujemy myśliwym zestawy bioasekuracyjne;

 4. Zakupiliśmy 203 sztuki chłodni do przechowywania dzików i użyczyliśmy je kołom łowieckim, jednocześnie dokonujemy stałych kontroli tych chłodni pod kątem prawidłowości ich użytkowania (realizacja projektu zakończyła się 30 listopada),

 5. Na podstawie zebranego zapotrzebowania z kół łowieckich, zawnioskowaliśmy dwukrotnie do Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Środowiska o zakup kolejnych ponad 200 chłodni, ułatwi to działania na rzecz postępującego odstrzału dzików,

 6. Utworzyliśmy w czterech wschodnich, nadgranicznych okręgach grupy interwencyjne, których celem jest zapobieganie przemieszczaniu się potencjalnie zarażonych dzików z krajów wschodnich. Docelowo planowane jest utworzenie takich grup w kolejnych okręgach,

 7. Wdrażamy sukcesywnie strategię wypracowaną na Grupie Roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików, której zasadniczym celem jest ograniczania populacji dzika do poziomu 0,1 os/km2 na terenie całego kraju – wykonanie planu minimum odstrzału dzików na ponad 4 miesiące przed końcem łowieckiego roku gospodarczego wynosi ponad 90%;

 8. Koła łowieckie licznie biorą udział w akcjach poszukiwania padłych dzików organizowanych przez Lasy Państwowe oraz powiatowych lekarzy weterynarii. Myśliwi ponadto prowadzą poszukiwania padłych dzików we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną w strefach zagrożonych wystąpieniem wirusa lub tam, gdzie został stwierdzony, a na pozostałej części kraju monitorują łowiska podczas wykonywania polowań oraz prac gospodarczych – wszystkie czynności wykonywane są przez myśliwych nieodpłatnie;

 9. Prowadzimy odstrzał sanitarny dzików, będący nakazem Inspekcji Weterynaryjnej. W ramach odstrzału sanitarnego odstrzelono do końca miesiąca listopada 29 484 dzików, w tym 15 406 szt. loch powyżej 30 kg (52,3 %)

 10. Prowadzimy wzmożony odstrzał dzików w korytarzach ekologicznych i wzdłuż szlaków komunikacyjnych;

 11. Planujemy zakup urządzeń termowizyjnych do wyszukiwania dzików oraz prowadzenie badań telemetrycznych związanych z przemieszczaniem się dzików – przedłożyliśmy propozycje projektów w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Rolnictwa.

Od 1 kwietnia br. do końca listopada br. pozyskano w ramach polowań blisko 168 tys. dzików przy prawie 3 mln wyjść w łowisko, co oznacza, że 1 dzik = 18 wyjść. Koszt społecznej pracy myśliwych wraz z dojazdami oraz amunicją szacuje się na kwotę blisko 583 mln zł. Oznacza to, że koszt pozyskania jednego dzika wynosi 3400 zł. Sumaryczny roczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2018/2019 zakłada pozyskanie ponad 185 tys., na dzień 30 listopada pozyskanie dzika wynosi 90,7 % rocznego planu.

Od 14 września br. nie odnotowano przypadków ASF w trzodzie chlewnej. Brak przypadków ASF u dzików poza strefami.

W połowie października Komisja Europejska uwolniła 60 polskich gmin od ograniczeń związanych z afrykańskim pomorem świń. Polska wystąpiła do KE o zniesienie restrykcji w kolejnych gminach.

Do dnia 3 grudnia br. potwierdzono 2232 przypadków ASF u dzików, w województwie lubelskim 896, mazowieckim 864, warmińsko – mazurskim 287, podlaskim 185.

W styczniu 2019 r. odbędą się polowania wielkopowierzchniowe z wykorzystaniem psów. Aktywną realizację odstrzału sanitarnego dzików prowadzą woj. wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko – mazurskie.

Zaproponowaliśmy szereg zmian legislacyjnych mających na celu ułatwienie myśliwym walki z ASF, w tym:

– wydłużenie okresu polowań zbiorowych na dziki do końca lutego;

– dopuszczenie termo i noktowizji oraz sztucznego światła do polowań na dziki w całym kraju;

– zwiększenie dostępności łowiectwa dla Polaków;

– dopuszczenie polowań na dziki przy współpracy pomocnika z psem;

– umożliwienie ostrzałów dzików przy użyciu łuków myśliwskich tam, gdzie ostrzały z broni

palnej są niemożliwe i wiele innych.

Przedstawione powyżej dane jednoznacznie wskazują na to, że myśliwi są świadomi zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa ASF i każdego dnia dokonują wszelkich starań, aby zwalczyć chorobę.

Dodaj komentarz

Close Menu