Ustalenia z narady Łowczych kół naszego okręgu.

Ustalenia z narady Łowczych kół naszego okręgu.

                                                                                                                                    Tarnobrzeg, dnia 2019-01-02

 Ustalenia z narady łowczych kół łowieckich Okręgu PZŁ Tarnobrzeg dot. organizacji
tzw. „polowań wielkoobszarowych”

     Zgodnie z ustaleniami z ostatniej narady łowczych okręgowych z Ministrem Środowiska – Henrykiem Kowalczykiem w dniu 2 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w budynku ZO PZŁ w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie Zarządu Okręgowego z Łowczymi kół łowieckich, które dzierżawią obwody na terenie Okręgu. Narada ta miała na celu organizację tzw. „polowań  wielkoobszarowych” na terenie obwodów łowieckich Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu. Udział w spotkaniu wzięło 47 przedstawicieli z pośród 48 kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Okręgu. Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 7 powiatowych inspekcji weterynaryjnych z terenu Okręgu.

Ustalono następujące założenia dot. organizacji tychże polowań:

  1. W dniach 19 i 20 stycznia 2019 r. oraz 26-27 stycznia 2019 r. koła łowieckie z Okręgu Tarnobrzeskiego przeprowadzą zorganizowane i skoordynowane „polowania wielkoobszarowe” na wszystkich obwodach łowieckich Okręgu.
  2. Koła, które posiadają już ustalone plany polowań w terminach przed 19 stycznia 2019 r. nawiążą kontakt z kołami dzierżawiącymi sąsiednie obwody w celu organizacji polowań wielkoobszarowych we wcześniejszych terminach zgodnie z przyjętymi założeniami.
  3. Zgrupowano koła łowieckie w tzw. łowieckie grupy wielkoobszarowe (23 grupy). Grupy te skojarzone są na podstawie sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich dzierżawionych przez poszczególne koła. Grupy mają za zadanie wspólnie opolować tereny przyległych do siebie obwodów łowieckich ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy migracji zwierzyny.
  4. Zarządy kół łowieckich dochowają wszelkich procedur związanych ze zgłoszeniem polowań zbiorowych wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania w przewidzianym ustawą terminie na co najmniej 14 dni przed polowaniem. (art. 42ab ust. 1 Ustawy prawo łowieckie)
  5. Koła łowieckie, które mają zaplanowane już terminy polowań do końca miesiąca stycznia 2019 r. dokonają korekty planu polowań pod kątem dostosowania się do tzw. łowieckich grup wielkoobszarowych.
  6. Łowczowie poszczególnych kół łowieckich przyporządkowani do grup ustalą zakres wzajemnej współpracy w celu organizacji „polowań wielkoobszarowych”.
  7. Z polowań zostaną sporządzone dodatkowo sprawozdania na specjalnych formularzach, które dostarczy kołom Zarząd Okręgowy. Sprawozdania te wpłyną w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po zakończonym polowaniu drogą mailową na adres poczty elektronicznej ZO.
  8. Zarządy kół łowieckich podejmą starania mające na celu zobligowanie jak największej liczby myśliwych do udziału w „polowaniach wielkoobszarowych”.
  9. Udział w polowaniach w miarę możliwości wezmą przedstawiciele powiatowej weterynarii w formie nadzoru z ramienia tejże instytucji.

Darz Bór

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

 

Dodaj komentarz

Close Menu