ODSTRZAŁ SANITARNY  – WYJAŚNIENIE OPŁAT I PŁATNOŚCI.

ODSTRZAŁ SANITARNY – WYJAŚNIENIE OPŁAT I PŁATNOŚCI.

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi płatności za tusze dzików w ramach odstrzałów sanitarnych wykonywanych przez myśliwych Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu informuje, że odstrzały sanitarne nie są realizowane w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67- z późn. zm.) i Roczne Plany Łowieckie.

Podstawą realizacji zleconych odstrzałów sanitarnych jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967- z późn. zm.)

W myśl tej Ustawy odstrzał sanitarny nie jest polowaniem, a tym samym koła łowieckie nie powinny pobierać od myśliwych żadnych opłat z tytułu pozyskiwania dzików w ramach odstrzałów sanitarnych. Stwierdzić należy, że uchwały Walnych Zgromadzeń o odpłatności za tuszę dzika nie mają zastosowania w tym przypadku ponieważ zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu PZŁ – Koło prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła. (Ilekroć w Statucie jest mowa o ustawie, oznacza to ustawę z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie).

W chwili obecnej w drodze Rozporządzenia Wojewody nakazane są dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich odstrzały sanitarne zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt. 8   Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt. 8c cyt. Ustawy, w wydanym  Rozporządzeniu Wojewoda nakazuje  zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych lub upolowanych zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów pochodzących od tych zwierząt. Wydane na podstawie powyższych przepisów Rozporządzenia Wojewodów w sprawie odstrzałów sanitarnych w sposób jednoznaczny wskazują, że pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone na użytek własny myśliwego, który dokonał odstrzału lub przeznaczone do utylizacji.

Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt wprowadzonego w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, art. 46 ust. 3 pkt 8 albo art. 47 ust. 1, przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia, zwany dalej „ryczałtem”. (art. 47 a ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt). Z kolei art. 47 a. ust.3 pkt. 1 i 2 cyt. Ustawy określa w sposób precyzyjny komu i w jakiej wysokości ryczałt przysługuje:

1) myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt – w wysokości 80% ryczałtu;

2) dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 – w wysokości 20% kwoty ryczałtu.

Dzierżawca, albo zarządca obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego, przekazuje kwotę ryczałtu, o której mowa w ust. 3 pkt 1, myśliwym, którzy wykonali odstrzał sanitarny zwierząt. (art. 47 a ust. 5). Należy jednocześnie podkreślić, że ryczałt wypłacany myśliwemu stanowi jego dochód i w myśl przepisów o ordynacji podatkowej koło winno wystawić myśliwemu stosowny PIT.

 

Dodaj komentarz

Close Menu