Medalowe rogacze sezonu 2019/2020

Medalowe rogacze sezonu 2019/2020

Działająca przy naszym okręgu komisja do spraw oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i wyceny medalowej trofeów łowieckich przeprowadziła wycenę medalową rogaczy pozyskanych w sezonie 2019/2020 w dzierżawionych obwodach łowieckich okręgu tarnobrzeskiego.

Wycena medalowa została przeprowadzona jednocześnie z oceną zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej rogaczy w listopadzie 2019 r. w dwóch etapach, tak jak to reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyceny i ewidencji trofeów łowieckich.

Etap pierwszy to wycena wstępna, w której brana była pod uwagę właściwa forma i odpowiednia masa parostków (co najmniej 0,43 kg brutto), na tym etapie do dalszej wyceny medalowej zakwalifikowano 120 sztuki parostków spośród 1145 dostarczonych do oceny.

Etap drugi to wycena ostateczna, która była dokonana przez komisję w oparciu o kryteria Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC).

W wyniku przeprowadzonej przez komisje wyceny ostatecznej 116 parostków uzyskało punktację kwalifikującą trofeum jako medalowe w tym:

38 złoty medal,  46 srebrny medal, 32 brązowy medal.

Ilość parostków medalowych rogaczy odstrzelonych w sezonie 2019/2020 jest wysoka, stanowią one 10,13% wszystkich parostków dostarczonych do oceny ( bardzo podobna ilość procentowa była w poprzednim sezonie), na szczególną uwagę zasługuje ilość rogaczy złotomedalowych, która wzrosła w stosunku do sezonu poprzedniego, gdzie było ich 29.

Punktacje powyżej 150 punktów CIC uzyskało aż 9 parostków.  Najlepsze parostki  wycenione zostały na 188,70 punktów CIC i będą się one z pewnością liczyły w skali ogólnopolskiej najlepszych parostków zdobytych z sezonie 2019/2020.

Darz Bór

Kazimierz Krupa

 

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu