Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska nt. dzierżawy obwodów łowieckich.

                                                                                                                                  Warszawa, 17 marca 2021 r.

 

Informacja dotycząca skutków wejścia
w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

 

Według stanu na dzień 17 marca 2021 r. w czterech
województwach nie zostały podjęte uchwały sejmików województw o podziale
województw na obwody łowieckie
i zaliczenia tych obwodów do
poszczególnych kategorii
(województwo: mazowieckie, łódzkie, lubelskie,
śląskie). Ze względu na stan prac nad uchwałami w ww. województwach nie jest
możliwe wejście w życie takich uchwał we wszystkich województwach do 31 marca
2021 r. Dlatego Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą
ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (dalej
ustawa), której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wygaśnięcia
dotychczasowego podziału województw na obwody łowieckie oraz braku umów
dzierżawy obwodów łowieckich w województwach, w których sejmiki województw nie
podjęły uchwał o podziale województw na obwody łowieckie

i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii
.

Zgodnie z ustawą nastąpi przesunięcie
z 31 marca 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. terminu,
w którym sejmiki województw są obowiązane do dokonania, w drodze uchwały,
nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do
poszczególnych kategorii. W konsekwencji podziały województw na obwody
łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii
dokonane przed dniem wejścia w życie nowelizowanej ustawy mają zachować ważność
do 31 marca 2022 r.

Umowy dzierżawy obwodów łowieckich
obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizowanej ustawy mają obowiązywać do 31
marca 2022 r., a nie do 31 marca 2021 r.

Natomiast nowe
podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do
poszczególnych kategorii, których dokonały sejmiki województw w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie przed dniem
wejścia w życie przedmiotowej ustawy, mają zachować ważność i zaczną
obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Ustawa ma wejść w życie z dniem
następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 31 marca 2021 r.

Skutkiem wejścia w życie ustawy dla stosowania
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w
sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich
oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz. U. poz. 139) będzie
konieczność ponownego złożenia wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich przez
koła łowieckie, z uwzględnieniem kolejnego łowieckiego roku gospodarczego, w
terminie określonym w § 2 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia oraz ponowne dokonanie
oceny złożonych wniosków i wnioskodawców na zasadach określonych w tym
rozporządzeniu. Utracą tym samym moc prawną wnioski o dzierżawę obwodów
łowieckich złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, a także uchwały komisji w sprawie
oceny wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich i wnioskodawców.

Dodaj komentarz

Close Menu