DSC 8993 PL

Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu kol.Robert Bąk.

ROBERT RAFAŁ BĄK – ur. 4 lipca 1976 r., magister pedagogiki, ekspert do spraw oceny

wniosków w ramach POKL, pedagog, myśliwy oraz członek Zarządu Koła Łowieckiego„Darz Bór” Zbydniów.

Posiada kompetencje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi poparte wieloletnim doświadczeniem. Pomysłodawca i realizator wielu pomysłów społecznych w tym na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH:

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lasowiacka” – członek Stowarzyszenia, ewaluator strategii, działalność promocyjna,

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej – członek Rady,

• Stowarzyszenie Przyjaznych Edukacji „Horyzont” w Zbydniowie – członek Zarządu,

• Stowarzyszenie „Dar Serca” w Zbydniowie – członek Stowarzyszenia,

• Rada Sołecka w Zaleszanach – członek Rady,

• Polski Związek Łowiecki –Koło Łowieckie „Darz Bór” Zbydniów – członek Zarządu ,

• Polski Związek Wędkarski – członek,

• Towarzystwo Ochrony Przyrody „Ostoja” – członek,

• Fundacja Fundusz Lokalny SMK – wiceprezes Zarządu, fundator.

KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI.

Doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania nimi posiadam od 2000 roku i aktywnie zwiększam je do chwili obecnej.

Kierowałem projektami społecznymi jako koordynator oraz administrator (byłem czynnie zaangażowany w zadania zarządzające zespołem w ponad 40 projektach społecznych, których łączna wartość przekroczyła kwotę 45 mln PLN).

Ponadto powoływałem organizacje społeczne, którymi skutecznie i efektywnie zarządzałem przez ostatnie 21 lat.

Dodatkowo jestem zaangażowany we wszelkiego rodzaju doradztwa, mentoring i wsparcie szkoleniowe na rzecz sektora samorządowego, pozarządowego oraz biznesowego w woj. podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim, w następujących obszarach: zarządzanie, budowanie partnerstw publiczno-społecznych, komunikacja i partycypacja społeczna, planowanie ścieżek rozwoju.

Powyższe zadania i czynności wykonywałem w ramach programów wsparcia na rzecz podmiotów i instytucji takich jak: Ministerstwo Pracy i Polityki (Program Integracji Społecznej), Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Grupa Doradcza BAS, Lokalna Grupa Działania „Lasowiacka”, Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej, Koła Łowieckie („Darz Bór” Zbydniów, „Głuszec” Tarnobrzeg, „Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem, „Leśnik” Tarnobrzeg), Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Fundacja OIC Poland w Lublinie, Fundacja Akademia Obywatelska, Diecezja Tarnowska, Fiat Auto Poland, Polska Grupa CNC, samorządy gmin i miast (Wilków, Samborzec, Koprzywnica, Zaleszany, Nowa Dęba, Bojanów, Wilczyce, Włodawa, Kraśnik, Lipnik, Pysznica, Grębów, Łęczna, Radzyń Podlaski, Cyców, Baranów Sandomierski, Stalowa Wola, Tarnobrzeg) oraz wiele innych podmiotów pozarządowych, samorządowych oraz prywatnych .

Jako pracownik Urzędu Gminy w Zaleszanach brałem udział w pracach na rzecz samorządu lokalnego Gminy Zaleszany w latach 1999–2004 oraz dodatkowo w latach 2007–2010 pełniłem funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za swą pracę otrzymałem wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym. Podejmuję działania na rzecz gmin związane z opracowaniem Gminnych Strategii Rozwoju (w 2014 roku współopracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015–2020 oraz Gminnej Strategii Rozwoju i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014–2020 na rzecz Gminy Baranów Sandomierski, Gminy Pysznica i Zaleszany, a także powiatu stalowowolskiego).

Dodatkowo w ramach współpracy z jednostkami samorządu lokalnego realizowałem projekty społeczne ukierunkowane na tworzenie Programów Współpracy (doradztwo i wsparcie w ramach Programu Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). Posiadanym doświadczeniem dzieliłem się poprzez redagowanie i publikowane wydawnictw oraz pozycji książkowych – łącznie ukazało się ponad 20 pozycji drukowanych mojego autorstwa o tematyce społecznej, kulturowej, historycznej oraz przyrodniczej.

W latach 2012–2016 przygotowałem blisko 50 wniosków aplikacyjnych z czego w przybliżeniu 90% otrzymało akceptację komisji konkursowych i zostało dofinansowanych (przykład ogólnopolskiego konkursu ASOS 2014 – 9 z 10-ciu aplikacji przygotowanych przeze mnie otrzymało wsparcie finansowe).

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

W 2015 roku zostałem wybrany na członka Zarządu Koła Łowieckiego „Darz Bór” Zbydniów, gdzie do 17 maja 2018 r. pełniłem funkcję Sekretarza Koła. W 2014 roku przygotowana przeze mnie aplikacja konkursowa otrzymała grant, dzięki któremu Koło „Darz Bór” Zbydniów przystąpiło do realizacji projektu związanego z budową Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. W tym samym roku, z mej inicjatywy, powstał tenże Ośrodek, który pełni aktywną rolę w edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Również w 2014 roku poczyniłem starania na rzecz ufundowania dla Koła „Darz Bór” sztandaru, co zostało urealnione w 2015 roku. Z uwagi na większe możliwości wsparcia Koła „Darz Bór” z funduszy pomocowych, z mej inicjatywy została dokonana zmiana siedziby oraz nazwy Koła z „Darz Bór” Stalowa Wola na „Darz Bór” Zbydniów.

W latach 2015–2016 pozyskałem na rzecz w/w Koła kolejne wsparcie finansowe ze środków pomocowych na rozwój Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w ramach Programów FIO Małe Granty oraz „Działaj Lokalnie”. Dzięki temu wsparciu wyposażono Ośrodek m.in. w pomoce dydaktyczne, stworzono dodatkowo „małą infrastrukturę” oraz rozpoczęto działania animacyjne i edukacyjne – szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

W 2015 roku pozyskałem dla Koła „Darz Bór” Zbydniów dotację w wysokości blisko 40 tyś. PLN na działania związane z edukacją przyrodniczą mieszkańców regionu wideł Wisły i Sanu, a szczególnie dzieci i młodzieży. Projekt ten został sfinansowany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach PO FIO – był jedynym projektem środowisk łowieckich w Polsce.

W 2015 roku pozyskałem dla Koła Łowieckiego „Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem dotację na działalność edukacyjno-przyrodniczą w ramach Programu FIO „Małe Granty”.

W 2016 roku pozyskałem dotacje na rzecz działalności edukacyjno-przyrodniczej dla Kół: „Głuszec” Tarnobrzeg, „Leśnik” Tarnobrzeg oraz „Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem. Łączna wartość pozyskanego wsparcia dla w/w Kół wyniosła ponad 120 tys. PLN. Wszystkie projekty zrealizowano pod moją koordynacją, a założone wskaźniki i cele osiągnięto. Audyt Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej nie wykazał żadnych uchybień w rozliczeniu w/w dotacji. Podejmowane działania projektowe spowodowały odczuwalną zmianę mentalną postrzegania przez lokalne społeczeństwo środowiska myśliwych.

Od 2014 roku jestem członkiem zespołu redakcyjnego „Nemroda” – pisma ZO PZŁ w Tarnobrzegu.

Ponadto posiadam ukończony kurs dla osób szacujących szkody łowieckie w uprawach rolnych.

W latach 2016–2017 byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego, który przygotowywał obchody „Hubertusa” na terenie Okręgu P.Z.Ł. Tarnobrzeg.

W 2017 roku na ten cel pozyskałem dofinansowanie w wysokości 10 tyś. PLN.

Darz Bór

Łowczy Okręgowy

Robert Bąk

Członek Zarządu kol.Jacek Pomykała-Nadleśniczy Leśnictwa Rozwadów-członek Koła Łowieckiego "Cietrzew" Jastkowice

DSC01937

Ur. 24.02.1958r. Leśnik- mgr inż. leśnictwa. Absolwent Technikum Leśnego w Lesku i następnie SGGW w Warszawie.

 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Rozwadów.
 • Myśliwy od 1979 r, selekcjoner. Członek KŁ ,, Cietrzew" Jastkowice.

Naszym celem w zrównoważonej gospodarce leśno-łowieckiej niech będą ,, Lasy Państwowe jako Dobro Narodowe".

  Szczęść Boże i Darz Bór ! 

Członek Zarządu Jacek Pomykała.

 

DSC01942

 Członek Zarządu kol.Grzegorz Jelonek-Łowczy Koła Łowieckiego "Pustułka"Ożarów.

Ur.30.05.1974 r.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckiego „Pustułka” Ożarów od 2002 r.

Syn wieloletniego Łowczego tego Koła Ś.P. Mariana Jelonka. Od 2017 r. Łowczy koła łowieckiego „Pustułka” Ożarów.

 •  selekcjoner.
 •  założyciel magazynu łowieckiego Pustułka TV.
 •  organizator treningów i pikników strzeleckich.
 •  miłośnik kynologii myśliwskiej.
 •  organizator imprez promujących łowiectwo w lokalnym środowisku.
 •  organizator spotkań i prelekcji z młodzieżą szkolną.
 •  twórca zniczy Pamięci stawianych na grobach Kolegów Którzy Odeszli w Krainę Wiecznych Łowów.
 •  administrator strony internetowej Koła Łowieckiego Pustułka Ożarów : www.pustulkaozarow.pl
 •  administrator strony internetowej Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu: www.pzl.tarnobrzeg.pl
 •  administrator strony Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu na facebooku.
 •  administrator facebookowych grup o tematyce łowieckiej.
 •  Organizator I Hubertusa Ostrowieckiego.
 •  Rycerz Św. Huberta, odznaczony najwyższym odznaczeniem Koła Łowieckiego „Pustułka ”w Ożarowie- Honorowym Kordelasem.
     Nastały trudne czasy dla polskiego łowiectwa. Martwi mnie postępujący zanik kultury łowieckiej. 
  Jak wiemy przynależność do myśliwskiej braci wiąże się z powołaniem, charakterem i przede wszystkim wysoką kulturą osobistą. Nasi ojcowie i dziadkowie byli prawdziwymi szczęściarzami szczycąc się przynależnością do wąskiego wówczas grona prawdziwych myśliwych. Obecne czasy są zupełnie inne. Dlatego będziemy starali się kultywować obyczaje łowieckie używając zapomnianej gwary i tak ważnej tradycji. Ja osobiście jestem dumny i wdzięczny za to, że nasi starsi koledzy przekazali nam swoją cenną wiedzę i obyczaje łowieckie. Niestety niektórzy już polują w krainie wiecznych łowów, ale zawsze są w naszej pamięci. Stawiam na rozwój strzelectwa myśliwskiego i integrację wśród środowiska myśliwskiego. 
  Trafiliśmy w trudny temat i ciężkie czasy, ale dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu i podejściu do tematu, integracji wśród kół łowieckich naszego okręgu, jesteśmy w stanie przedstawiać łowiectwo takim jakim jest zgodnie ze statutem, tradycją i obyczajami łowieckimi.
   

  Darz Bór

 Członek Zarządu Grzegorz Jelonek

 

Uchwała Zarządu Głównego