Koło Łowieckie „Darz Bór” z siedzibą w Zbydniowie, gmina Zaleszany, (woj. podkarpackie), zostało laureatem konkursu grantowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Należy nadmienić, iż Koło „Darz Bór” było jedyną organizacją zrzeszającą myśliwych w Polsce, która otrzymała wsparcie finansowe na wdrożenie autorskiego pomysłu na projekt pn. "Klucze do Puszczy Sandomierskiej" - edukacja społeczna na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na w/w konkurs wnioski złożyło łącznie ponad 4 tys. organizacji pozarządowych z całego kraju.

Projekt, na który Koło otrzymało wsparcie finansowe na poziomie blisko 30 tys. PLN, realizowany będzie w okresie od września do grudnia 2018 r. Niniejsze zadanie publiczne podjęte przez Koło „Darz Bór” Zbydniów zakłada oddziaływanie edukacyjno-obywatelskie na społeczność dziecięco-młodzieżową i osób dorosłych 4 sołectw wiejskiej gminy Zaleszany (Turbia, Kotowa Wola, Obojna oraz Pilchów) w obszarze ekologii i dbałości o stan środowiska naturalnego oraz popularyzacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W ramach realizacji projektu edukacja przyrodniczo-ekologiczna zostanie poparta czynnymi postawami praktycznych działań na rzecz ochrony i dbałości o stan środowiska naturalnego a także poznania zasobów naturalnych regionu w celu ich promocji.

Bezpośrednio działania projektu kierowane są do dzieci i młodzieży z w/w sołectw (około 200 dzieci i młodzieży). Z pomocą tej grupy społecznej nastąpi pośrednie oddziaływanie na rzecz wszystkich mieszkańców w/w obszaru (około 4 tys. osób). Instrumentem działań będą powołane i wdrożone do czynnych działań Koła Miłośników Przyrody (Koła i grupy wolontariatu zlokalizowane będą w 2 szkołach: w Turbi oraz Kotowej Woli – Gimnazjum Zbydniów). Ich powstanie i początkowa działalność będzie zainicjowana przez projekt, zaś w założeniach ich dalsze funkcjonowanie będzie kontynuowane również po zakończeniu projektu. Koła będą funkcjonować w oparciu o system wsparcia specjalnie przeszkolonych i przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą Animatorów powołanych z pośród członków Koła „Darz Bór” Zbydniów, nauczycieli szkół oraz utworzonej sekcji wolontariatu.

Koła będą zrzeszać dzieci i młodzież. Cel działań Kół zakłada interaktywny model edukacji i ożywienia obywatelskiego lokalnej społeczności na rzecz popularyzacji ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Narzędziami wykorzystywanymi w tak funkcjonującym modelu będą m.in.: przeprowadzone w ramach projektu konkursy na Eko-fotografię i Eko-plakat oraz quiz z wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, prelekcje (podczas edukacyjnych wizyt studyjnych w Roztoczańskim Parku Narodowym, Nadleśnictwie Rozwadów, lokalnym Zakładzie Komunalnym oraz podczas szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lasach Janowskich (woj. lubelskie), akcja „Stop dzikim wysypiskom śmieci” - oznaczanie dzikich wysypisk śmieci na obszarze sołectw i zarazem obwodu łowieckiego Koła, tworzenie lokalnych map naturalnych zasobów, kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone przez dzieci i młodzieży na rzecz reszty społeczności pn. „My już wiemy i Wam o tym opowiemy”, wspólne akcje nasadzania drzewek pn. „Zielone płuca mej wsi”, warsztaty artystyczno recyklingowe dla dzieci z wykorzystaniem odpadów, wydawnictwa, akcja „Lisie nory”- czyli wycieczki myśliwych z dziećmi i młodzieżą po okolicy i penetracja wałów przeciwpowodziowych pod kątem kontroli ich stanu, etc.

Warto dostrzec fakt, że Koło „Darz Bór” Zbydniów, to Koło otwarte na działania społeczne i misję wspierania rozwoju lokalnego w obszarach przyrodniczo-ekologicznych. Przejawy aktywności społecznej, jakiej dowodem jest niniejszy projekt powodują, że organizacja ta robi „krok w przód” łamiąc stereotypy dotyczące postrzegania myśliwych, jako osób skupionych jedynie na gospodarce łowieckiej i pozyskiwaniu zwierzyny łownej. Stąd warto zadbać o wymiar upowszechniania takich inicjatyw podejmowanych przez myśliwych na rzecz mieszkańców.

     Robert Bąk

 A077360 A077363 9307339