Regulamin konkursu na nalewkę myśliwską.

 

 1. Uczestnicy konkursu.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 18 rok życia
 3. W zgłoszeniu konkursowym wymagane jest podanie danych personalnych na etykiecie.
 4. Kwalifikacja konkursowa.
 5. Do konkursu mogą być zakwalifikowane produkty posiadające cechy tradycyjnych nalewek myśliwskich.
 6. Nalewka może być wykonana na drodze naturalnej fermentacji lub na bazie alkoholu etylowego zakupionego w powszechnej sieci sprzedaży.
 7. Do wykonania nalewki mogą być stosowane wyłącznie naturalne surowce.
 8. Wyklucza się stosowanie środków chemicznych, barwników i konserwantów.
 9. Produkt powinien znajdować się w estetycznej i szczelnie zamkniętej butelce, zaopatrzonej w metryczkę, posiadać odpowiednią barwę i klarowność.
 10. Do oceny może być dostarczone minimum 0,5 l. produktu.
 11. Metryczka powinna zawierać:
 12. nazwę produktu,
 13. składniki wchodzące w skład produktu,
 14. krótki opis sposobu wykonania,

Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

 1. datę produkcji,
 2. Opakowanie produktu winno być przezroczyste, bezbarwne, umożliwiające makroskopową ocenę produktu pod kątem wrażeń wizualnych.
 3. Nalewki dostarczone do konkursu nie mogą być chronione prawami ochrony produktów, patentami i ich receptury nie mogą posiadać praw zastrzeżonych.
 4. Wstępnej kwalifikacji konkursowej dokonuje punkt przyjęcia produktów konkursowych.
 5. Produkty nie zakwalifikowane do konkursu podczas ich przyjmowania nie biorą udziału w konkursie.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od oceny konkursowej produktu oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 7. Produkty dostarczone do oceny konkursowej nie podlegają zwrotowi.
 • Termin i miejsce przyjmowania produktów konkursowych.
 1. Zgłoszone do konkursu produkty należy składać biurze imprezy OSiR Zakucie w dniu 26-08-2018 do godziny 14:00
 2. Ocena produktów konkursowych.
 3. Oceny dokonuje Jury w trzyosobowym składzie w dniu imprezy.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas imprezy głównej.
 5. Nagrody rzeczowe za miejsca I -III, dyplomy I - VI zostaną wręczone zgodnie ze scenariuszem w dniu imprezy.
 6. Ustalenia końcowe.
 7. Przekazane do konkursu nalewki przechodzą na własność organizatorów, którzy mogą dysponować nimi według własnego uznania.
 8. Uczestnicy konkursu nie będą rościć żadnych praw związanych z produktem, jego prezentacją i recepturą wytwarzania.
 9. Za wszelkie negatywne skutki wynikające z niewłaściwego wykonania produktu lub użycie nieodpowiednich składników do jego wykonania, ponosi odpowiedzialność wykonawca – uczestnik zgłaszający wyrób do konkursu.
 10. Niniejszy konkurs nie może stanowić reklamy produktów ani posiadać innych cech reklamowych i handlowych oraz nie stanowi podstawy do oceny producenta.
 11. Wyniki konkursu ogłoszone na imprezie są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie ani prawo protestu.

                                                            

                                                                                                                ORGANIZATORZY

 

Regulamin Konkursu

"Karpacka Gulaszomania"

w ramach imprezy "XX Rykowisko Karpackie"

 1.  Informacje ogólne o konkursie:

Konkurs organizowany jest w celu:

- kultywowania tradycji kuchni myśliwskiej i dziedzictwa kulturowego

- promocji dziczyzny jako jednego z najzdrowszych mięs

 1.  Warunki uczestnictwa w konkursie:

- Uczestnikiem konkursu mogą być przedstawiciele Kół Łowieckich oddelegowani przez Zarząd Koła oraz restauratorzy.

- zgłoszenia w terminie do dnia 23.08.2018 r. do koordynatora konkursu pod numerem tel. 723-963-670.

 1.  W ramach konkursu uczestnik zobowiązany jest do:

- przygotowania we własnym zakresie gulaszu, zabezpieczenia kociołka oraz niezbędnych przyborów kuchennych.

- przygotowania we własnym zakresie gulaszu.

 1.  Organizator zabezpieczy wydzielone i opisane stanowiska do warzenia, stoły, sztućce i naczynia do degustacji, a także drewno oraz dostęp do bieżącej wody.
 2.  Nagrody: organizator zabezpieczy nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla każdego uczestnika konkursu, który spełni warunki zawarte w regulaminie.
 3.  Postanowienia końcowe:

- wszelkie zmiany regulaminu mogą zostać wprowadzone przez organizatorów bez publicznego podawania przyczyn zmian.

- każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w mediach.