Regulamin Konkursu Sygnalistów Myśliwskich

XX RYKOWISKO KARPACKIE ZAGÓRZ’2018

Występy konkursowe

 1. Do konkursu mogą przystąpić tylko wykonawcy, którzy zgłosili swój udział organizatorowi (Andrzejowi Radzikowi) w dniu konkursu tj. 26 sierpnia 2018r.,osobiście do godziny 9:45 na wydrukowanej, wypełnionej i podpisanej „Karcie zgłoszenia”udziału w konkursie(karta do pobrania na str. Internetowej MGOKiS w Zagórzu). W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego zgłoszenia organizator konkursu może odmówić przyjęcia zgłoszenia udziału w konkursie. Zgłoszenia e-mailem nie będą przyjmowane ze względów organizacyjnych.
 2. W konkursie mogą wziąć udział tylko muzycy amatorzy. Za muzyka amatora uważa się sygnalistę myśliwskiego, który zawodowo nie jest związany z muzyką i jej uprawianie nie stanowi jego formy utrzymania. Muzykami amatorami są również uczniowie podstawowych i średnich szkół muzycznych, z wyłączeniem absolwentów średnich szkół muzycznych w klasach instrumentów dętych blaszanych. W występach konkursowych w kategorii zespołowej dopuszcza się możliwość udziału studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych pod warunkiem, że nie pobierają i nie pobierali nauki gry w klasach instrumentów dętych blaszanych.
 3. Każdy sygnalista może w czasie konkursu wystąpić tylko jeden raz i tylko w klasie otwartej sygnałów myśliwskich kategorii solowej.
 4. Każdy sygnalista lub zespół sygnalistów wykonuje cztery sygnały według ustalonej kolejności:
 • SARNA NA ROZKŁADZIE
 • DARZ BÓR
 • POŻEGNANIE
 • SYGNAŁ LUB UTWÓR DOWOLNY (wpisany na „Karcie zgłoszenia udziału”)
 1. Każdy sygnalista lub zespół sygnalistów, może w czasie konkursu wystąpić indywidualnie tylko jeden raz, natomiast w konfiguracji zespołowej bez ograniczeń z zaznaczeniem, że zgłoszony zespół występuje tylko raz.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w „klasie otwartej” z podziałem na klasę indywidualną i zespołową.
 3. W trakcie występu nie wolno korzystać z nut i nie wolno dyrygować zespołem.
 4. Podczas występu należy grać sygnały myśliwskie zgodnie z obowiązującym zapisem nutowym, zatwierdzonym i ogłoszonym w Polskim Związku Łowieckim (wg zbioru „Sygnały myśliwskie” wydanego przez „Łowiec Polski” w 2001 roku, praca zbiorowa pod red. Macieja Strawy – zaakceptowana przez Komisję Muzyczną Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i zatwierdzona uchwałą nr 14 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 10.04.2001 r.). W kategorii solistów wykonuje się I głos Pless. Przy zespołowym wykonywaniu sygnałów myśliwskich, napisanych wielogłosowo, powinny być grane wszystkie głosy w zależności od składu zespołu. Głos zapisany w partyturze utworu może zostać pominięty jedynie w przypadku braku odpowiedniej liczby lub rodzaju instrumentów w zespole.
 5. Wykonawcy powinni być ubrani w stylu myśliwskim, leśnym, jeździeckim, lub historycznym. W zespole należy nosić jednolity ubiór. Nakrycie głowy jest obowiązkowe.
 6. Prezentacja odbywa się na stojąco w lekkim rozkroku lub w pozycji na baczność. Róg Pless trzyma się w prawej ręce, odchylonej od tułowia, czarą głosową skierowaną do góry (w prawo skos). Lewa ręka spoczywana biodrze, palce powinny być zwarte. Róg par force trzyma się obiema rękami, lewą - poniżej zbiegu rurki ustnikowej ze zwojem instrumentu, zaś prawą – w okolicach czary głosowej skierowanej w dół. Dopuszczalne jest odwrotne trzymanie rogów (w drugą stronę). Przykładanie i odkładanie rogu do i od ust powinno odbywać się jednocześnie przez wszystkich członków zespołu.
 7. Kolejność występu poszczególnych solistów i zespołów ustalana jest losowo przed rozpoczęciem     konkursu.
 8. Organizator konkursu może wykluczyć solistę lub zespół z udziału w konkursie ze względów porządkowych i dyscyplinarnych.
 9. Ogłoszenie wyników wraz z występami solistów (pierwsze miejsce) i zespołów (pierwsze miejsca) nastąpi bezpośrednio po części oficjalnej otwarcia imprezy.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w regulaminie w zależności od ilości zgłoszonych uczestników konkursu oraz zmian programowych.  

                   ORGANIZATORZY