Spotkanie Łowczego Okręgowego z myśliwymi i Zarządem Koła Łowieckiego „Ziemia Sandomierska”.

W dniu 3 czerwca 2018 r. w zagrodzie myśliwskiej Koła Łowieckiego „Ziemia Sandomierska” odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z myśliwymi oraz Zarządem Koła „Ziemia Sandomierska”.

Okazją do spotkania było odbywające się w tym dniu Walne Zgromadzenie członków Koła. Koło „Ziemia Sandomierska” posiada własną zagrodę myśliwską. W obrębie posiadanej przez Koło działki jest również okazały grzybek z paleniskiem. Koło obecnie przygotowuje chłodnię, gdzie myśliwi będą mogli przetrzymywać pozyskane tusze.

Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przedstawił główne założenia rozwoju Okręgu. Członkowie Koła „Ziemia Sandomierska” zaproponowali, by w perspektywie planów rozwojowych uwzględnić następujące priorytety:

1. Zadbać o rozwój kynologii w Okręgu;

2. Organizować w dalszym ciągu obchody Hubertusa. Powinna to być jedna, okręgowa impreza „wędrująca” ze wskazaniem na dobór lokalizacji obchodów uwzględniający większe ośrodki miejskie w regionie;

3. Informacje dotyczące zmieniających się przepisów prawnych dot. gospodarki łowieckiej i łowiectwa powinny być upowszechniane na bieżąco za pomocą strony internetowej oraz pism kierowanych do kół;

4. Przynajmniej raz na kwartał powinny odbywać się spotkania Zarządu Okręgowego z przedstawicielami kół w celu omawiania bieżących spraw i problemów związanych z łowiectwem.

W imieniu Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania myśliwym i Zarządowi Koła Łowieckiego „Ziemia Sandomierska” za udział w spotkaniu i przedstawione propozycje służące rozwojowi i dobru łowiectwa. Wyrażam uznanie dla Zarządu Koła i myśliwych za podejmowane działania – szczególnie za udział w lokalnych imprezach społecznych tym samym budując pozytywny wizerunek łowiectwa w regionie .

Darz Bór!

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Spotkanie Łowczego Okręgowego z myśliwymi z Koła Łowieckiego „Oręż” z siedzibą w Sandomierzu.

W dniu 3 czerwca 2018 r. w zagrodzie myśliwskiej K.Ł. „Oręż” Sandomierz odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z myśliwymi. W tym dniu odbywało się Walne Zgromadzenie członków tego Koła. Koło „Oręż” Sandomierz jest obecnie w fazie budowy domu, który będzie służył myśliwym za miejsce odpoczynku i stanowić będzie bazę wypadową dla polujących członków Koła.

Myśliwi z K.Ł. „Oręż” Sandomierz w podjętej dyskusji dotyczącej strategii rozwoju Okręgu wyrazili własne oczekiwania co do kierunku zmian i przeobrażeń:

1. Wykorzystać bogate doświadczenia członków kadry strzeleckiej Okręgu do ewentualnej pomocy myśliwym przy przystrzeliwaniu broni kulowej i ustawień optyki -wprowadzenie okresowych dyżurów na strzelnicy w tym celu – np. 1 dzień w m-cu;

2. Zorganizować szkolenia dla poszczególnych członków zarządów kół: skarbników, łowczych, prezesów, sekretarzy, dot. specyfiki prowadzonych czynności i podnoszenia kompetencji i jakości pracy w kołach;

3. Organizować spotkania myśliwych i zarządów kół polegające na wymianie wzajemnych doświadczeń związanych z gospodarką łowiecką i nie tylko;

4. Zorganizować cykliczne spotkania szkoleniowe zarządów kół z Okręgu. Miejscami szkoleń powinny być siedziby poszczególnych kół dzięki czemu koła mają szansę zaprezentować się przed kolegami z Okręgu;

5. Kontynuować obchody Hubertusa na poziomie Okręgu, przy czym corocznie zmieniać lokalizację tej imprezy, umiejscawiając ją wokół większych ośrodków miejskich na terenie Okręgu takich jak: Stalowa Wola, Janów Lubelski, Nisko, Rudnik, Nowa Dęba, Połaniec, Staszów, Opatów, Tarnobrzeg, Sandomierz;

6. Zadbać o większy poziom bezpieczeństwa na strzelnicy – szczególnie na tzw. „bażancie”, gdyż rzutki często nalatują na ścieżkę prowadzącą do stanowiska tzw. „rogacza”, grożąc przechodzącym.

Koło Łowieckie „Oręż” Sandomierz od 2 lat inwestuje w rozbudowę infrastruktury zagrodowej na rzecz swych członków. Działania te w pełni zasługują na pochwałę i szacunek, gdyż posiadanie zaplecza i miejsca, w którym po polowaniu myśliwi mogą usiąść i odpocząć jest bez wątpienia czymś ważnym. Pamiętajmy również o tym, że zagroda myśliwska służy również nie tylko nam – myśliwym, lecz jest doskonałym miejscem dla integracji z mieszkańcami regionu, może służyć edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży lub być po prostu dla nas miejscem wypoczynku i rekreacji.

Darz Bór!

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Spotkanie Łowczego Okręgowego z myśliwymi z Koła Łowieckiego „Tur” Zaklików.

W dniu 2 czerwca 2018 r. w siedzibie K.Ł. „Tur” w miejscowości Łążek Zaklikowski odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem Koła oraz myśliwymi. Spotkanie to odbyło się przy okazji Walnego Zgromadzenia członków tego Koła. Podczas spotkania poddano dyskusji obszary rozwojowe Okręgu oraz omówiono zasady współpracy K.Ł. „Tur” z Okręgiem.

Zarząd K.Ł. „Tur” zadeklarował swą obecność na tegorocznych obchodach Hubertusa Nadsańskiego. Koło złożyło również deklarację udziału w Okręgowych Zawodach Strzeleckich.

Koło Łowieckie „Tur” Zaklików to stosunkowo młode Koło – powstało w 2005 r. Pomimo tego posiada zakupioną pół-hektarową działkę, na której jest już siedziba Koła – dom parterowy estetycznie obity deską modrzewiową. Na działce tej powstaje również mała infrastruktura służąca wzajemnej integracji myśliwych. Całość usytuowana jest w malowniczej okolicy. Wszystko to jest bez wątpienia zasługą wzorowej gospodarności Zarządu i myśliwych tego Koła.

Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przedstawił wizję strategii rozwoju Okręgu w poszczególnych jego obszarach rozwojowych: strzelectwo, poprawa wizerunku łowiectwa w regionie, obsługa kół łowieckich, edukacja przyrodnicza, promocja. Członkowie Zarządu Koła oraz myśliwi w podjętej dyskusji poddali własne przemyślenia i propozycje do dalszej pracy zarówno kół łowieckich jak i Okręgu: 1. Organizację szkoleń dla członków zarządów kół łowieckich z terenu Okręgu – skarbników, prezesów, łowczych i sekretarzy. Szkolenia te dotyczyć by miały podnoszenia kompetencji w pełnieniu ról w strukturach zarządczych koła;

2. Organizację szkoleń dla instruktorów strzelectwa oraz w celu nabycia uprawnień sędziowskich;

3. Funkcjonowania strzelnicy również w okresie zimowym z uwagi na potrzeby przystrzeliwania broni gwintowanej;

4. Włączenia się w obchody rocznicy powstania P.Z.Ł. ;

5. Ograniczania upowszechniania zdjęć prezentujących pozyskaną zwierzynę przez myśliwych w celu poprawy wizerunku łowiectwa w regionie.

Postulaty te dołączą do innych postulatów, które wnoszą koła w celu poprawy pracy i jakości działań Okręgu.

W imieniu Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania kolegom myśliwym oraz Zarządowi Koła Łowieckiego „Tur” Zaklików za udział w spotkaniu i podjętą dyskusję nad wspólnym rozwojem łowiectwa w naszym Okręgu. Jednocześnie wyrażam głęboki szacunek dla gospodarności Zarządu Koła oraz myśliwych, szczególnie w kontekście powstawania zagrody łowieckiej, jej uposażania oraz estetyki otoczenia.

Darz Bór !

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

"Klucze do Puszczy Sandomierskiej" - edukacja społeczna na rzecz zrównoważonego rozwoju z Kołem Łowieckim „Darz Bór” Zbydniów.

Koło Łowieckie „Darz Bór” Zbydniów, gmina Zaleszany, powiat stalowowolski (woj. podkarpackie), już po raz drugi zostało laureatem konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2018. Należy nadmienić, iż Koło „Darz Bór” w tej ogólnopolskiej edycji konkursu jest jedyną organizacją zrzeszającą myśliwych w Polsce, która otrzymała wsparcie finansowe na wdrożenie autorskiego pomysłu na projekt pn. "Klucze do Puszczy Sandomierskiej" - edukacja społeczna na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Na w/w konkurs wnioski złożyło łącznie ponad 4 tys. organizacji pozarządowych z całego kraju. Projekt, na który Koło otrzymało wsparcie finansowe na poziomie 30 tys. PLN, realizowany będzie w okresie od września do grudnia 2018 r. Niniejsze zadanie publiczne podjęte przez Koło „Darz Bór” Zbydniów zakłada oddziaływanie edukacyjno-obywatelskie na społeczność dziecięco-młodzieżową i osób dorosłych 4 sołectw wiejskiej gminy Zaleszany pow. stalowowolski, woj. podkarpackie (Turbia, Pilchów, Kotowa Wola, oraz Obojna) w obszarze ekologii i dbałości o stan środowiska naturalnego oraz popularyzacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach realizacji projektu edukacja przyrodniczo-ekologiczna zostanie poparta czynnymi postawami praktycznych działań na rzecz ochrony i dbałości o stan środowiska naturalnego a także poznania zasobów naturalnych regionu w celu ich promocji. Bezpośrednio działania projektu kierowane są do dzieci i młodzieży z w/w sołectw. Z pomocą tej grupy społecznej nastąpi pośrednie oddziaływanie na rzecz wszystkich mieszkańców w/w obszaru (około 4 tys. osób). Instrumentem działań będą powołane i wdrożone do czynnych działań Koła Miłośników Przyrody (Koła zlokalizowane będą w 2 szkołach podstawowych: w Turbi oraz Kotowej Woli). Ich powstanie i początkowa działalność będzie zainicjowana przez projekt, zaś w założeniach ich dalsze funkcjonowanie będzie kontynuowane również po zakończeniu projektu.

Koła będą funkcjonować w oparciu o system wsparcia specjalnie przeszkolonych i przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą Animatorów powołanych z pośród członków Koła „Darz Bór” Zbydniów, nauczycieli szkół oraz utworzonej sekcji wolontariatu. Koła będą zrzeszać dzieci i młodzież. Cel działań Kół zakłada interaktywny model edukacji i ożywienia obywatelskiego lokalnej społeczności na rzecz popularyzacji ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

Narzędziami wykorzystywanymi w tak funkcjonującym modelu będą m.in.: przeprowadzone w ramach projektu konkursy na Eko-fotografię i Eko-plakat oraz quiz z wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, prelekcje (podczas edukacyjnych wizyt studyjnych w Roztoczańskim Parku Narodowym, Nadleśnictwie Rozwadów, lokalnym Zakładzie Komunalnym w Zbydniowie oraz podczas szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lasach Janowskich (woj. lubelskie), akcja „Stop dzikim wysypiskom śmieci” - oznaczanie dzikich wysypisk śmieci na obszarze sołectw i zarazem obwodu łowieckiego Koła, tworzenie lokalnych map naturalnych zasobów, kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone przez dzieci i młodzieży na rzecz reszty społeczności pn. „My już wiemy i Wam o tym opowiemy”, wspólne akcje nasadzania drzewek pn. „Zielone płuca mej wsi”, warsztaty artystyczno recyklingowe dla dzieci z wykorzystaniem odpadów, wydawnictwa, akcja „Lisie nory”- czyli wycieczki myśliwych z dziećmi i młodzieżą po okolicy i penetracja wałów przeciwpowodziowych pod kątem kontroli ich stanu, etc. Koło „Darz Bór” Zbydniów, to Koło szczególnie otwarte na działania społeczne i misję wspierania rozwoju lokalnego w obszarach przyrodniczo-ekologicznych. Przejawy aktywności społecznej, jakiej dowodem jest niniejszy projekt powodują, że organizacja ta robi milowy „krok w przód” łamiąc stereotypy dotyczące postrzegania myśliwych, jako ludzi skupionych jedynie na gospodarce łowieckiej i pozyskiwaniu zwierzyny.

Stąd warto zadbać o wymiar upowszechniania takich inicjatyw podejmowanych przez myśliwych na rzecz mieszkańców.

Robert Bąk – koordynator projektu

Spotkanie Łowczego Okręgowego z Zarządem i myśliwymi Koła Łowieckiego „Gawra” Rudnik.

W dniu 30 maja 2018 r. w miejscowości Rudnik nad Sanem, w siedzibie Nadleśnictwa Rudnik odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem i myśliwymi z Koła „Gawra” Rudnik. Okazją do spotkania było odbywające się w tym dniu Walne Zgromadzenie członków tego Koła.

Koło Łowieckie „Gawra” jest Kołem wyróżniającym się aktywną postawą wobec mieszkańców regionu. W ubiegłym sezonie jako Koło zorganizowało i brało aktywny udział w 3 imprezach społecznych na rzecz mieszkańców regionu. Koło „Gawra” stawia również na współczesne narzędzia komunikacji i informacji prowadząc ciekawą stronę internetową – www.gawra-rudnik.pl, gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje dot. podejmowanych przez Koło działań.

Zapraszam kolegów myśliwych do odwiedzin tejże witryny. Podczas prowadzonej z myśliwymi „Gawry” rozmowami wypracowano tezy, w oparciu o które powinien rozwijać się Okręg oraz łowiectwo w jego granicach administracyjnych:

1. Przygotować się do zbliżającego się ASF-u poprzez zorganizowanie szkolenia dla członków zarządów kół z terenu Okręgu;

2. Oznakować strzelnicę poprzez makietę obrazującą graficznie plan obiektu;

3. Zmobilizować koła do zwiększonych działań mających na celu współpracę myśliwych z rolnikami w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód w uprawach i płodach rolnych;

4. Zapewnić obsługę prawną ze strony Zarządu Okręgowego na rzecz kół i myśliwych z Okręgu;

5. Wyczulać myśliwych na reakcje związane z procederem kłusowniczym na obwodach dzierżawionych przez koła, szczególnie na reagowanie na strzały nie odnotowywane w książce polowań oraz wszelkiego rodzaju doniesienia związane z ewentualnym kłusownictwem;

6. Zwiększyć wysiłki na rzecz publikowania w mediach działalności społecznej myśliwych i upowszechniania pozytywnego wizerunku myśliwych i łowiectwa w naszym regionie;

W imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania Zarządowi i kolego Myśliwym z Koła Łowieckiego „Gawra” Rudnik za cenne uwagi poczynione pod kątem rozwoju naszego Okręgu. Z dużym szacunkiem odnoszę się do pomysłu na stronę internetową, jaką prowadzi Koło. Gratuluję pomysłu i wyrażam głęboką nadzieję, że pozostałe koła pójdą w ślad za „Gawrą” zakładając własne witryny internetowe, tworząc tym samym jawny przepływ informacji wpływający bez wątpienia na budowanie pozytywnego wizerunku łowiectwa w regionie.

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Szanowni Koledzy – Członkowie Zarządów Kół Łowieckich.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w miejscowości Zaosie-Obojna, gmina Zaleszany, w zagrodzie łowieckiej Koła Łowieckiego „Darz Bór” Zbydniów, organizuje szkolenia z zakresu: Administrowania i Przetwarzania Danych Osobowych przez koła łowieckie (RODO) oraz Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządów Kół Łowieckich i Ubezpieczenia w Zakresie Asysty i Ochrony Prawnej rozszerzonej min. o kary wynikające z RODO.

Zakres tematyczny szkoleń jest ściśle związany z nowymi przepisami prawnymi, które nakładają na zarządy kół obowiązki, za których niedopełnienie grożą poważne kary finansowe. Odpowiedzialność cywilna za ewentualne niedopełnienie obowiązków spada na indywidualnych członków zarządów kół i przenosi się bezpośrednio na ich współmałżonków.

Sprawa jest o tyle ważna i pilna, gdyż 30 czerwca 2018 r. upływa termin przekazania do ubezpieczyciela list członków zarządów kół, które podejmą decyzje o przystąpieniu do polisy. Z kolei przepisy wynikające z RODO obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

Szkolenia poprowadzi doświadczony trener rekomendowany przez Zarząd Główny PZŁ w Warszawie oraz trener w zakresie RODO. Koszty szkolenia ponosi ZO PZŁ w Tarnobrzegu. Zapraszamy do udziału po 2 członków z ramienia zarządu koła, gdyż zakres tematyczny podejmowanej problematyki jest stosunkowo trudny, a przekazana podczas szkolenia wiedza wymaga wzajemnych konsultacji i uzupełnienia zasłyszanych wiadomości.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 czerwca 2018 r. pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod 15 822 60 89.

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielam również osobiście pod nr tel. 601 168 152.

Darz Bór!

Łowczy Okręgowy

Robert Bąk

Szanowni Koledzy – Członkowie Zarządów Kół Łowieckich.

Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne dotyczące szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej i łowiectwa w naszym kraju stawiają przed nami – myśliwymi – nowe wyzwania warunkujące nasz byt i postawę, jako członków zrzeszenia.

Współczesne oczekiwania społeczne wobec P.Z.Ł. oraz jego członków wymagają od nas zwiększonej aktywności w kierunku działalności społecznej ukierunkowanej chociażby na zwiększone działania edukacyjno-promocyjne na rzecz środowisk dziecięco-młodzieżowych. Jednak to nie wystarcza.

Chcąc oddziaływać na poprawę wizerunku łowiectwa w regionie, musimy wyjść z konkretną ofertą działań dla lokalnych społeczności. Jako myśliwi powinniśmy brać czynny udział we wszelkiego rodzaju obchodach tzw. dniach miejscowości, gmin, piknikach rodzinnych, dożynkach gminnych czy powiatowych, etc. Z uwagi na to, że okres letni sprzyja organizacji wyżej wspomnianych imprez społecznych, warto zastanowić się nad włączeniem kół łowieckich w przynajmniej jedną z nich w skali roku gospodarczego. Pozwoli nam to bez wątpienia poprawić wizerunek społeczny myśliwych w regionie.

W tym roku obchodzimy również 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wiele środowisk społecznych i zrzeszeń już dziś angażuje się w te obchody planując uroczystości. Nie może nas – myśliwych – zabraknąć w tym dniu. Apeluję do kolegów, by rozpoznali w swych środowiskach planowane imprezy niepodległościowe i włączyli się w nie z pocztami sztandarowymi, bądź sami zaaranżowali uroczystości przy współpracy z samorządami lokalnymi, gminnymi centrami kultury lub innymi organizacjami pozarządowymi w regionach.

Podejmując to wyzwanie, jako PZŁ Okręg Tarnobrzeski planuję wraz z Zarządem Okręgu w najbliższym czasie powołać specjalną komisję ds. poprawy wizerunku społecznego łowiectwa w Okręgu. Plan pracy tej komisji uwzględni wszelkie założenia związane z podnoszeniem jakości pozytywnego oddziaływania społecznego środowisk myśliwych na rzecz mieszkańców regionu. Wszystkim tym kołom, które wspomniane zadania już realizują w swym rytmie pracy rocznej składam podziękowania, zaś pozostałe koła zachęcam raz jeszcze do aktywizacji w tym przedmiocie.

Darz Bór!

Łowczy Okręgowy

Robert Bąk

Spotkanie Łowczego Okręgowego z Zarządem Koła Łowieckiego „Pustułka” z siedzibą w Ożarowie.

W dniu 27 maj 2018 r. na strzelnicy Koła Łowieckiego „Pustułka” Ożarów odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem Koła oraz myśliwymi odbywającymi trening strzelecki. Spotkanie to miało na celu wzajemną wymianę poglądów na tematy związane z rozwojem łowiectwa na poziomie Koła oraz Okręgu.

Zarząd KŁ „Pustułka” zadeklarował swą obecność na tegorocznych obchodach Hubertusa Nadsańskiego oraz wystawę namiotu prezentującego trofea Koła wraz z poczęstunkiem na tzw. Dniach Ożarowa. Ponadto Koło „Pustułka” obecnie jest na etapie budowy zagrody łowieckiej. Na szacunek zasługuje pomysł na prowadzenie strzelnicy na której umiejętności strzeleckie podnoszą nie tylko członkowie tego Koła, ale i myśliwi z kół sąsiednich. Miejsce to służy integracji myśliwych i współ-rywalizacji strzeleckiej. Podczas spotkania odbywał się trening strzelecki połączony z rywalizacją.

Trzech najlepszych myśliwych otrzymało statuetki za uzyskany wynik podczas treningu.

Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przedstawił wizję strategii rozwoju Okręgu w poszczególnych jego obszarach rozwojowych: strzelectwo, poprawa wizerunku łowiectwa w regionie, obsługa kół łowieckich, edukacja przyrodnicza, promocja. Członkowie Zarządu Koła oraz myśliwi w podjętej dyskusji poddali własne przemyślenia i propozycje do dalszej pracy zarówno kół łowieckich jak i Okręgu w przyszłości:

1. Organizację szkolenia dla kół łowieckich w ramach ustawy o Ochronie Danych Osobowych (RODO);

2. Organizację szkolenia dla edukatorów z ramienia KŁ – osób, których zadaniem w kołach jest organizacja edukacji przyrodniczej na rzecz środowisk dziecięco-młodzieżowych;

3. Organizację szkoleń dla sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego;

4. Włączenie się kół z terenu Okręgu w obchody 100-lecia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;

5. Wydanie zbiorczej publikacji (forma albumu fotograficznego z komentarzem merytorycznym) dot. zasobów przyrodniczych Okręgu;

6. Przygotowanie zestawów gadżetów promocyjnych z ramienia Okręgu, służących upowszechnianiu łowiectwa w regionie;

7. Nawiązywanie relacji partnerskich z samorządami w regionie zarówno przez koła jak i Okręg w kierunku realizacji wspólnych zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych;

8. Przygotowanie przez koła łowieckie corocznych planów pracy w obszarze edukacji przyrodniczej i współpracy ze szkołami na obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła – w formie uchwał walnych zgromadzeń;

9. Odstąpienia od zakupu przez indywidualnych myśliwych medali za trofea łowieckie, zaś koszty związane z tym przenieść na koła lub Okręg;

W imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego „Pustułka” z siedzibą w Ożarowie za udział w spotkaniu i przedstawione propozycje służące rozwojowi i dobru łowiectwa w naszym Okręgu. Wyrażam raz jeszcze uznanie dla Zarządu Koła i myśliwych za podejmowane działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju łowiectwa w regionie w oparciu o współczesne, społeczne oczekiwania.

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

 

Spotkanie Łowczego Okręgowego z Zarządem Koła Łowieckiego „Oręż” z siedzibą w Sandomierzu.

W dniu 25 maj 2018 r. w siedzibie Koła Łowieckiego „Oręż” Sandomierz odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z Zarządem Koła. Udział w spotkaniu wzięli wszyscy członkowie Zarządu z Prezesem – kol. Stanisławem Maruszakiem na czele.

Spotkanie to miało na celu wymianę poglądów na tematy związane z rozwojem łowiectwa na poziomie Koła oraz Okręgu. Koło „Oręż” Sandomierz podkreśliło, że jego gospodarka łowiecka jest prowadzona na bardzo dobrym poziomie, zaś zadania związane z szacowaniem szkód są na bieżąco realizowane we współpracy z administracją publiczną, pomimo niedogodności związanych z brakiem elastyczności czasowej związanej z pracą urzędników samorządowych.

Podczas dyskusji Łowczy Okręgowy przedstawił wizję strategii rozwoju Okręgu w poszczególnych obszarach strategicznych. Członkowie Zarządu Koła w podjętej dyskusji zaproponowali, by w planach rozwoju Okręgu uwzględnić następujące kwestie:

1. Organizację kursów dla prowadzących finanse w kołach – skarbników, wraz z wypracowaniem wspólnych formularzy i wzorów dokumentów;

2. Ujednolicenia formuły wypisywania odstrzałów dla wszystkich kół w Okręgu;

3. Organizacji szkoleń i spotkań (z panelem dyskusyjnym) dla łowczych kół celem wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej w kołach;

4. Zorganizowania struktury okręgowej straży łowieckiej – komórki, która będzie kontrolować obwody łowieckie i myśliwych w zakresie prawidłowości wykonywania polowań;

5. Przygotować ofertę szkoleniową dla sygnalistów.

Postulaty te są propozycjami Zarządu KŁ „Oręż” w rozwoju Okręgu na następny rok gospodarczy.

W imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego „Oręż” z siedzibą w Sandomierzu za udział w spotkaniu i przedstawione propozycje służące rozwojowi i dobru łowiectwa w naszym Okręgu.

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy